Vybrané obrázky

024 049 dsc00380 DSC_0136

Facebook

Archivy

Novinky

V sobotu 20.7. 2019 se spolek Stromy v krajině zapsal do programu 30. ročníku Jarmarku u Floriána uspořádáním knižního bazaru ve vstupním nádvoří miroslavského zámku. Od 9:00 si mohli návštěvníci vybírat z knih umístěných na čtyřech stolech podle svého vkusu. Rozmanité knihy, darované dobrovolníky, našly své nové čtenáře. Výběr byl opravdu velký, tématický rozsah taktéž. Mnozí pro sebe našli poklady, které už nepustili z rukou. Během dopoledne značná část knih zmizela, asi v 15:30, kdy byl knižní bazar ukončen, zůstala na stolech zhruba 1/3 původního množství.

Poděkování si zaslouží všichni ti, kteří knihy darovali, ti, kteří vyrobili upomínkové předměty (záložky, tašky, informační letáčky), ti, kteří pomohli s přípravou bazaru, dopravou knih a jejich distribucí a zajištěním provozu knižního bazaru.

Poděkování spolku Stromy v krajině zaslouží také ti, kteří se o spolek a jeho činnost během dne zajímali a dobrovolnými příspěvky podpořili další činnost spolku.

Nedělní odpoledne po jarmareční sobotě šest členů spolku Stromy v krajině věnovalo vyčištění studánky v lese za miroslavským koupalištěm. Při prohloubení studánky se objevily tři samostatné pramínky. Částečně bylo zprůchodněno také koryto potůčku, který ze studánky vytéká. Přivezenými kameny pak byla zpevněna studánka po obvodu a nad ni byl umístěn ochranný přístřešek. Přístup ke studánce usnadňuje několik schodů, které byly také vybudovány při nedělním čištění.

Děkujeme všem, kteří se celé akce zúčastnili, zejména iniciátorům Vojtovi Biberlemu a Kamilu Kopečkovi.

Asi každý má doma staré knihy, které už řadu let nepovšimnuty „spí“ v knihovně, nebo třeba v krabici na půdě či ve sklepě. Zpravidla se jedná o knihy po předcích, ale třeba i o nevhodné dárky, případně dříve zakoupené publikace, které během let ztratily na aktuálnosti, a tak byly nahrazeny novějšími pracemi. Nabídky přátelům a známým, zda by o některé z těchto knih neměli zájem, se většinou setkávají se zdvořilým odmítnutím. Antikvariáty si při výkupu knih pečlivě vybírají, odkoupí jen některé tituly (často za nijak zajímavou cenu), takže vlastník starých knih si většinu z nich přinese zpět domů. Čas plyne, staré knihy dál trpělivě čekají na svých místech na čtenáře a nepozorovaně se stávají jakousi samozřejmou nehybnou kulisou. Možná pro vás (a vaše staré knihy) máme řešení. Spolek Stromy v krajině, z.s. bude v rámci letošního Meruňkobraní s Jarmarkem u Floriána v sobotu 20. července pořádat knižní bazar, na němž budou staré a již nepotřebné knihy nabídnuty zdarma případným dalším zájemcům. Knihy, které ani po skončení jarmarku nenajdou svého nového majitele, dále nabídneme Městské knihovně v Miroslavi, Domu s pečovatelskou službou a Základní škole Miroslav. Pokud máte doma knihy, o které už nemáte zájem, ale rádi byste jim dali šanci, aby mohly potěšit další čtenáře, můžete je ve dnech 15. až 19. července vždy od 16:00 do 18:00 hodin přivézt na adresu sídla spolku Příční 7, Miroslav.

Jménem členů spolku Stromy v krajině, z. s.  děkuji organizátorům Sborové neděle Teď a tady (při příležitosti Dne Země) za pozvání a prostor k prezentaci naší činnosti a za následnou diskuzi. Byli jsme přijati velmi srdečně a přátelsky, vyslechli jsme příspěvky a otázky k naší činnosti v Miroslavi a okolí. Také jsme byli výborně pohoštěni, společně jsme zasadili ořešák nedaleko kostela ČCE a celkově vzato nám u vás bylo skvěle!
Upřímně děkujeme za finanční dar na podporu činnosti spolku Stromy v krajině. Rádi se znovu setkáme u sázení nebo při přednášce.

Sázení stromů

Na jaře 2018 jsme vysadili jen ty stromy, které jsme nestačili zasadit na podzim 2017 a museli jsme je proto zazimovat. Do úvozové cesty za Třináctkami přibyly dvě hrušně Šídlenky, jedna jabloň odrůdy Matčino a dvě lípy malolisté. Další dvě lípy malolisté jsme vysadili u božích muk u polní cesty nad ovocným stromořadím u Damnic. Hlavní část stromů jsme vysadili na podzim. V sobotu 27. října 2018 jsme dopoledne u rybníka Réna vysadili podél nově vybudované stezky 20 dubů letních a týž den odpoledne v Damnicích nejprve u hřiště stromořadí 10 lip malolistých a poté na okraji obce směrem k Jiřicím kratší alej tvořenou 5 lípami malolistými a 5 duby letními (všechny tyto stromy včetně dalšího materiálu – kůly, úvazy, pletivo na ochranu proti okusu zvěří – zajistila na vlastní náklady organizace Sázíme stromy). V neděli 28. října 2018 jsme v 11:00 hodin na Větrňáku při příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky zasadili lípu malolistou a následně přítomní členové spolku pokračovali v oslavě tohoto výročí společným obědem v restauraci Bliss. 10. listopadu 2018 jsme vysadili celkem 25 stromů, převážně ořešáků a javorů, které jsme umístili jako náhradu za uhynulé stormy do třešnového stromořadí za Větrnou a do ovocného stromořadí podél polní cesty u Damnic. 24. listopadu 2018 jsme v místech bývalého palouku u samoty za Ramošem zasadili 5 dubů zimních. Abychom měli pro příští sázení k dispozici také vlastní semenáčky stromů, připravily členky spolku 70 květináčů, do nichž zasadily žaludy nasbírané pod duby zimními rostoucími v okolí Miroslavi a také darem získaná semena jilmů vazů.

Zalévání stromů

Léto v roce 2018 začalo brzy a bylo velmi dlouhé, teplé a suché. Díky technickému vybavení (dodávka s nádrží na vodu) a možnosti využívat školní studnu se nám dařilo všechny spolkem vysazené stromy zalévat v dostačující míře, takže na konci léta byl počet stromů, které v důsledku sucha uhynuly, výrazně nižší než v předchozích letech. Od konce června do začátku září jsme stromy zalili každý týden, jen dvakrát jsme díky dostatečným srážkám zalévali až po 14 dnech.

Péče o Větrňák a Židovský hřbitov

V jarních měsících roku 2018 město Miroslav nechalo na kopci Větrňák pokácet dalších 10 borovic černých, které byly v srpnu 2017 poškozeny požárem. Kmeny těchto stromů byly odklizeny až v létě, a proto v některých místech nebylo možné při jarním kosení trávy (16. června 2018) na tomto kopci provést práce plně v rozsahu určeném AOPK. Dokončeny proto byly až 22. září 2018, kdy jsme na Větrňáku provedli tradiční čištění tohoto kopce od nežádoucích náletových dřevin. Na základě oslovení ze strany členky našeho spolku Lii Ryšavé, která se dlouhodobě věnuje péči o Židovský hřbitov v Miroslavi, jsme ve dnech 23. června 2018 a 6. října 2018 pokosili trávu v místech obvyklé prohlídkové trasy návštěvníků tohoto hřbitova.

Účast ve správních řízeních

V březnu 2018 spolek Stromy v krajině, z.s. podal na Městský úřad Miroslav žádost, aby byl předem informován o zahajovaných správních řízeních, které se týkají kácení dřevin. Na základě této žádosti byl spolek v roce 2018 účastníkem čtyř správních řízení k žádostem o povolení kácení dřevin, které se týkaly celkem šesti stromů (3x smrk ztepilý, jasan ztepilý, borovice lesní a modřín evropský). Ve dvou případech se jednalo o stromy zcela suché, ve třech případech o stromy, které svým růstem poškozovaly nemovitost ve vlastnictví žadatele (žadatel se v tomto případě zavázal k náhradní výsadbě) a v jednom případě o vánoční strom pro město Miroslav. Po posouzení žádostí a osobní obhlídce příslušných parcel nevznesl spolek proti žádostem žádné námitky a vydal k nim souhlasná stanoviska.

Další aktivity

V srpnu 2018 jsme nechali opravit zanedbaná boží muka u polní cesty nad ovocným stromořadím podél polní cesty u Damnic. Opravu božích muk velmi kvalitně a v krátkém termínu provedl pan Petr Novotný. Na úhradu nákladů na opravu v celkové výši 45.000,- Kč kromě spolku Stromy v krajině finančně přispěly také firmy AR Brno s.r.o., Miroslavské strojírny s.r.o., Nejedlý s.r.o. a Obecní úřad Damnice. V září 2018 spolek Stromy v krajině ve spolupráci s Klubem českých turistů vyznačil novou okružní turistickou trasu po NPP Miroslavské kopce, která je vedena mimo jiné tak, aby spojovala všechny již dříve na kopcích umístěné informační panely. Začátek i konec trasy je u Kulturního domu Miroslav. Náklady na vyznačení uvedené turistické trasy (14.020,- Kč) byly uhrazeny z prostředků dotace města Miroslavi, o niž za tímto účelem požádal spolek Stromy v krajině, z.s. v roce 2017.

Pořádání přednášek

V roce 2018 jsme pro miroslavskou veřejnost uspořádali následující přednášky:

  1. 4. 2018 Změny klimatu a jejich nebezpečné důsledky (RNDr. Erik Schwarzbach)
  2. 11. 2018 1917: Stoletá vzpomínka na čtvrtý rok Velké války (PhDr. Jiří Kacetl)
  3. 12. 2018 Otravy jedovatými houbami (Bc. Jana Beneschová)

 

Marek Pavlík, předseda spolku Stromy v krajině, z. s.

Milí přátelé, členové spolku Stromy v krajině, příznivci a hosté,

dnes, v den, kdy si připomínáme sté výročí založení Československa, společně sázíme jubilejní spolkovou lípu. V těchto dnech se sází na mnoha místech České republiky. Pomyšlení, že podobně krásnou a slavností chvíli prožívají i jiní, i když neznámí, je velice krásné a alespoň na dálku nás spojuje. A spojovat naši současnou společnost je opravdu velmi potřeba.

Sázíme lípu malolistou, strom, který neoddělitelně patří k rodinnému stříbru naší země. Sázíme lípu a moc si přejeme, aby brzy, řádně a hluboce zakořenila. Sázíme spolkovou jubilejní lípu a velmi si přejeme, aby také náš spolek, spolek Stromy v krajině, v našem městě brzy, řádně a hluboce zakořenil. Vždyť i po šesti letech existence a společné práce máme občas pocit, že naše činnost je jen trpěna a místa k zasazení stromů jsou nedostatkovým zbožím.

Lípa je krásný strom s mnohočetným užitkem – skýtá nejen osvěžující stín v parném létě, každoročně zjara provoní krajinu příjemnou vůní, její květy jsou nejen pastvou pro včely, jejichž med je tak výtečný, a lahodná chuť, vůně a ozdravný účinek lipového čaje občas ocení asi každý z nás.

Sázíme spolkovou lípu, a tak snad není zcela nevhodné, přejeme-li si, aby také náš spolek přinášel městu i okolí mnohočetný užitek a radost nejen ze sázení dalších stromů.

Lípa, má-li vhodné podmínky, je stromem věkovitým. Přeji naší spolkové jubilejní lípě, aby se jí dařilo, aby sílila a mohutněla, aby její stín i květy přinášely radost nejen nám, ale i generacím, které o krajinu, její zdraví i krásu budou pečovat po nás.

Napsala a přednesla Lia Ryšavá, členka zapsaného spolku Stromy v krajině v Miroslavi

Celý příspěvek